Adatigénylés

Közérdekű adatok igénylése

A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak a közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakba: Infotv.) alapján arra, hogy Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervével, intézményével kapcsolatos közérdekű információt megismerjenek.

Az Infotv. 3. § 5. pontja alapján közérdekű adat: „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”.

Az Infotv. 3. § 6. pontja alapján közérdekből nyilvános adat: „a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli”.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

email: hivatal@budavar.hu

telefon: (+36) 1-458-3000

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Háner Fanni Viola

email: adatvedelem@budavar.hu

telefon: (+36) 1-458-3098

A közérdekű adatigénylés folyamata:

1. A közérdekű adatra vonatkozó kérelmet bárki – bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet- benyújthat az alábbi módokon:

 • A kérelem benyújtható szóban, írásban, vagy elektronikus úton az adatigénylő nevének és elérhetőségének megjelölésével.
 •  A közérdekű adatokra vonatkozó igényt a közérdekű adatigénylés formanyomtatvány kitöltésével a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. postai címen, vagy jegyzo@budavar.hu email címen nyújtható be.
 • A szóban előterjesztett közérdekű adatokra vonatkozó kérelmet írásba kell foglalni a közérdekű adatigénylés formanyomtatvány kitöltésével és ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodán kell leadni.

Az Közérdekű adatigénylés formanyomtatványa itt tölthető le.

2. A benyújtott kérelmet minden esetben meg kell vizsgálni, hogy tartalmazza-e az adatkérő nevét és elérhetőségét.

3. A kérelem tárgyára tekintettel megvizsgálja a Hivatal, hogy

 • ki az adatkezelő az igényelt közérdekű adatokra vonatkozólag,
 • a kért adat az Infotv. 3.§ 5. pontja alapján közérdekű adatnak minősül-e,
 • szükséges-e alkalmazni az Infotv. személyes adatokra, üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit.

4. Az igényelt adat részletes és egyértelmű megjelölése elősegíti az igény pontos teljesítését. Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, a Hivatal felhívja az igénylő figyelmét az igénye pontosítására 8 napon belül.

5. Az adatigénylést a kérelem beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül kell teljesíteni.

6. Ha a kért adatok korábban elektronikus formában már nyilvánosságra lettek hozva, a közérdekű adatigénylés teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével.

7. Amennyiben az igénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik a 15 napos határidőt egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről az igénylőt tájékoztatni kell.

8. Az adatkezelő a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete alapján közérdekű adat, vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igény teljesítéséért kizárólag abban az esetben állapít meg költségtérítést, amennyiben az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás tartama meghaladja a 40 munkaórát.

9. Nem köteles eleget tenni az adatkérésnek a közfeladatot ellátó szerv, ha:

 • az igénylő nem adja meg a nevét,
 • nem természetes személy esetén megnevezését,
 • elérhetőségét, amelyen a tájékoztatás vagy értesítés megadható,
 • azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

10. Az adatkérés teljesítésének megtagadásáról az igény beérkezését követő 15 napon belül, a megtagadás indokaival, valamint az adatigénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt írásban, vagy elektronikus levél formájában értesíteni kell.

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján a közérdekű adatigénylés folyamatának változásai:

1. A közérdekű adatokra vonatkozó igényt szóban nem lehet benyújtani.

2. Az Infotv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően az adatigénylés csak akkor teljesíthető az adatkérésben megjelölt formában, ha az nem jár az igénylőnek az Infotv. szerint közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenéssel.

3. A közfeladatot ellátó szerv 45 napon belül tesz eleget az adatigénylésnek, ha valószínűsíthető hogy a Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztetné.

4. Az igény beérkezésétől számított 15 napon belül erről tájékoztatni kell az adatigénylőt.

5. A 45 napos válaszadási határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a teljesítése a közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását továbbra is veszélyeztetné.

6. A 45 napos határidő meghosszabbításáról az igény beérkezésétől számított 45 napon belül tájékoztatni kell az adatigénylőt.

7. Amennyiben az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. alapján megállapított költségeket az adatkezelő, akkor az igénylő általi megfizetést követő 45 napon belül kell teljesíteni az adatkérést, ha valószínűsíthető hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése szerint meghatározott határidőben való teljesítés a veszélyhelyzettel kapcsolatos közfeladat ellátását veszélyeztetné a közfeladatot ellátó szervnek.

8. Az adatkérés teljesítésének megtagadásáról az igény beérkezését követő 45 napon belül, a megtagadás indokaival, valamint az adatigénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt írásban vagy elektronikus levél formájában értesíteni kell.

Adatkezelés:

Az Infotv. 28. § (2) bekezdése alapján az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az Infotv. 29. § (1a) bekezdésében leírtak alapján való vizsgálatához, ill. az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges.

Jogorvoslat:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.), vagy a lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat az adatigénylő, amennyiben a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, vagy teljesítésre nyitva  álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálatának érdekében szükségesnek tartja.

Jogszabályok:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet
 • a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatkezelési tájékoztató

adatkezelesi.pdf